PASIŪLYMAS SUDARYTI SUTARTĮ / OFERTA
VIEŠOJI PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS (oferta)

Redaguota 2023 m. spalio 25 d.


Ši viešoji paslaugų teikimo sutartis (toliau- Sutartis) nustato santykius tarp MB SMARTWILL (reg. kodas 306573586) (toliau- Vykdytojas) ir bet kokio fizinio asmens, pageidaujančio pasinaudoti Vykdytojo paslaugomis (toliau- Klientas), toliau kartu vadinamų Šalimis.


TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI


Vykdytojas - MB SMARTWILL (reg. kodas 306573586)


Klientas - veiksnus fizinis asmuo, t.y. 18 metų ir vyresnis asmuo arba asmuo, kuris tapo veiksnus įstatymų numatyta tvarka, arba nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų amžiaus, veikiantis jo teisėtų atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų) raštišku sutikimu;


Svetainė - oficiali Vykdytojo interneto svetainė smartwill.lt;


Paslaugos - prieigos prie švietimo platformoje „Smartwill" pateikiamo kurso „DĖMESYS IR ATMINTIS" paslaugos. Kursas yra skirtas vaikų nuo 9 iki 15 metų amžiaus mokymui nuotolinių užsiėmimų su korepetitoriumi būdu;


Korepetitorius - kvalifikuotas specialistas, turintis aukštąjį išsilavinimą, pristatytas interneto svetainėje smartwill.lt;


Užsiėmimų tvarkaraštis
- užsiėmimų tvarkaraštis, kurį parinko Vykdytojas pagal Kliento pageidavimus;


Bandomasis užsiėmimas - nemokamas bandomasis užsiėmimas, siūlomas Vykdytojo ofertos etape arba keičiant korepetitorių;


Paslaugų paketas - į jį įeina skirtingi užsiėmimų kiekiai ir jų trukmė, paslaugų paketų sąlygos ir aprašymas yra pateikti svetainėje smartwill.lt.
1. SUTARTIES DALYKAS


1.1. Ši Sutartis yra viešoji sutartis, pagal kurią Vykdytojas prisiima įsipareigojimą teikti prieigą prie švietimo platformoje SMARTWILL pateikiamų kursų paslaugas nenustatytam asmenų (klientų) skaičiui.


1.2. Sutartis yra paskelbta svetainėje adresu https://smartwill.lt.


1.3. Sutartis sudaroma Klientui priimant visas Sutarties sąlygas (akceptas), be jokių sąlygų, išimčių ir išlygų.


Akceptas (sutikimas su pasiūlymu sudaryti Sutartį) - tai užsisakytų Vykdytojo Paslaugų apmokėjimas, kurį atliko Klientas Vykdytojui šia Sutartimi nustatyta tvarka.


Sutartis yra laikoma sudaryta Klientui sutikus ją sudaryti (sumokėjus pagal Sutartį).


Sutarties sąlygų akceptas taip pat patvirtina tai, kad Klientas supranta savo veiksmų prasmę, visos sąlygos jam yra suprantamos, Klientas nėra suklaidintas, apgautas, jam nėra taikoma prievarta, grasinimas ir t.t.


1.4. Patvirtinant Sutarties sudarymą ir jos vykdymo eigoje Klientui yra siunčiami informaciniai laiškai į elektroninį paštą, kurį Klientas nurodė registracijos Svetainėje metu.


1.5. Ši Sutartis yra laikoma sudaryta paprasta rašytine forma su sąlyga, kad buvo laikomasi akcepto tvarkos.


1.6. Vykdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti šią Sutartį, skelbdamas naujosios redakcijos Sutartį arba atskiras jos nuostatas Svetainėje.2. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA


2.1. Vykdytojas teikia Paslaugas pagal Sutartį tik tuomet, jeigu Klientas vykdo pareigą mokėti už Paslaugas, numatytą Sutarties 3 skyriuje tvarka. Užsiėmimų skaičius pagal Sutartį priklauso nuo Kliento apmokėtų užsiėmimų skaičiaus.


2.2. Siekdamas teikti Paslaugas pagal Sutartį Vykdytojas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, turinčius atitinkamą kvalifikaciją pedagogikos srityje (toliau- Korepetitoriai).


2.3. Ofertos etape (iki Paslaugų apmokėjimo) Vykdytojas:


2.3.1. Pateikia Klientui pasirinktinai Korepetitorių gyvenimo aprašymus, jeigu turi - taip pat garsines ir vaizdines prezentacijas.


2.3.2. Suteikia Klientui nemokamą bandomąjį užsiėmimą su pasirinktu Korepetitoriumi, kurio trukmė yra mažiausiai 40 (keturiasdešimt) minučių, siekiant nustatyti Kliento pageidavimus, susijusius su Korepetitoriumi. Nemokamas bandomasis užsiėmimas, pagal Kliento užklausą, taip pat suteikiamas keičiant Korepetitorių.


2.3.3.
Suderina užsiėmimų Tvarkaraštį su Klientu.


Užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas remiantis Kliento pageidavimais bei Korepetitorių tvarkaraščio galimybėmis. Tvarkaraščio pasirinkimas išsaugomas 3 (tris) paras nuo Tvarkaraščio pasirinkimo dienos. (Jeigu nebuvo susitarta kitaip)

Jeigu per minėtą terminą Klientas neįvykdo savo įsipareigojimo sumokėti Sutarties 3 skyriuje numatyta tvarka, suderintas užsiėmimų Tvarkaraštis yra automatiškai anuliuojamas.

Užsiėmimų Tvarkaraštis rezervuojamas be išankstinio apmokėjimo tik likus nemažiau nei 2 (dviem) savaitėms iki užsiėmimų pradžios datos.


2.4. Vieno užsiėmimo trukmė - 40 (keturiasdešimt) minučių.


2.5. Paslaugos yra teikiamos nuotoliniu būdu per internetą, naudojant programinę įrangą, užtikrinančią garso ir vaizdo ryšį tarp Kliento ir Vykdytojo. (Zoom)


2.6. Klientas sutinka, kad visos pamokos bus įrašomos kokybės kontrolės tikslais bei siunčiamos kitiems vaikams pamokos praleidimo atveju.


2.6.1. Klientas užtikrina, kad gauti praleistų pamokų vaizdo įrašai nebus paviešinti, ar naudojami kitais tikslais.


2.7. Korepetitorius, atsižvelgdamas į Kliento pageidavimus, tiesiogiai nustato užsiėmimų tvarką, mokymo programą bei koreguoja ją.


2.8. Vykdytojas turi teisę savo iniciatyva pakeisti Korepetitorių dėl pateisinamų priežasčių (laikinas Korepetitoriaus nedarbingumas, sesijos laikas, šeimyninės aplinkybės ir kitos pateisinamos priežastys), pranešęs apie tai Klientui Sutarties 6 skyriuje numatyta tvarka.


2.9. Vykdytojas turi teisę atšaukti užsiėmimą dėl pateisinamų priežasčių (laikinas Korepetitoriaus nedarbingumas, sesijos laikas, šeimyninės aplinkybės ir kitos pateisinamos priežastys), pranešęs apie tai Klientui Sutarties 6 skyriuje numatyta tvarka.


2.10. Paslauga yra laikoma tinkamai suteikta, jeigu per 1 (vieną) valandą nuo užsiėmimo pradžios Klientas šia Sutartimi numatyta tvarka nepranešė Vykdytojui apie tai, kad užsiėmimas neįvyko (Sutarties 6 skyriaus 4.1 p.).

2.11. Vykdytojas turi teisę apriboti Paslaugų teikimą (sustabdyti tam tikram laiko tarpui) negaudamas Kliento apmokėjimo suėjus apmokėjimo terminui (taikoma tuo atveju, jei Klientas piktnaudžiaujant nevykdo Paslaugos apmokėjimo Sutarties sąlygų).3. PASLAUGŲ KAINA. APMOKĖJIMO TVARKA


3.1. Paslaugų kaina ir galimi mokėjimo būdai yra skelbiami Vykdytojo Svetainėje adresu https://smartwill.lt/payments


3.2. Paslaugų apmokėjimas yra vykdomas atliekant 100% dydžio išankstinį mokėjimą.


3.3. Vykdytojas surengia Klientui vieną nemokamą bandomąjį užsiėmimą.


3.4. Vykdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti Paslaugų kainą, paskelbęs informaciją Vykdytojo oficialioje svetainėje adresu www.smartwill.lt/payments pranešęs Klientui apie tai prieš 3 (tris) kalendorines dienas iki numatomos Paslaugų kainos keitimo dienos elektronine žinute. Kliento apmokėtų užsiėmimų kaina nesikeičia.


3. 5. Klientas įsipareigoja apmokėti užsakytą Paslaugą per 3 kalendorines dienas nuo sąskaitos išsiuntimo į Kliento elektroninį paštą dienos.


3.6. Paslaugų apmokėjimo laikas yra pinigų įskaitymo laikas į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutartyje.


3.7. Klientas savarankiškai atsako už jo atliekamų mokėjimų teisingumą, o taip pat savarankiškai apmoka visas išlaidas, susijusias su Paslaugų apmokėjimu (banko komisinius, trečiųjų įmonių paslaugas ir t.t.)


3. 8. Klientas pagal atskirą susitarimą turi teisę apmokėti Paslaugą dalimis.


3. 9. Paslaugų apmokėjimo dalimis sąlygos pateikiamos pagal Kliento paklausimą Kliento pateiktu registracijos metu elektroniniu paštu arba telefonu.


3. 10.
Apmokėdamas pirmą mokėjimo dalimis įmoką, Klientas sutinka su apmokėjimo dalimis sąlygomis su kuriomis buvo supažindintas telefonu arba elektroniniu paštu ir įsipareigoja šias sąlygas vykdyti.


4. UŽSIĖMIMŲ PERKĖLIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA. NEATVYKIMAS Į UŽSIĖMIMĄ


4.1. Užsiėmimų perkėlimas ir atšaukimas Kliento iniciatyva


4.1.1. Klientas, pagal atskirą susitarimą, gali perkelti arba atšaukti užsiėmimą dėl pateisinamų priežasčių arba nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo pranešęs apie tokias aplinkybes Vykdytojui. Vykdytojas įvertina užsiėmimo perkėlimo galimybes ir apie jas praneša Klientui.


Jei Klientui yra tinkamos užsiėmimo perkėlimo galimybės, Kliento užsiėmimas išlieka, išsaugant 100% už jį sumokėtos sumos Kliento balanse.


Jei Vykdytojas, įvertinęs užsiėmimo perkėlimo galimybes, nėra pajėgus tokių pasiūlyti, Klientui išsiunčiamas praleisto užsiėmimo vaizdo įrašas.


Prie pateisinamų priežasčių yra priskiriama: liga, sergančio šeimos nario priežiūra, nenumatytos šeimyninės aplinkybės ir kitos priežastys, kurios Vykdytojo manymu, gali būti priskirtos prie pateisinamų.4.1.2. Perkeldamas arba atšaukdamas užsiėmimą dėl pateisinamos priežasties arba dėl nenugalimos jėgos aplinkybių Klientas privalo informuoti Vykdytoją Sutarties 6 skyriuje numatyta tvarka.


4.2. Užsiėmimų perkėlimas ir atšaukimas Korepetitoriaus iniciatyva


4.2.1. Korepetitorius turi teisę perkelti arba atšaukti užsiėmimus dėl pateisinamų priežasčių arba nenugalimos jėgos aplinkybių, iš anksto įspėjęs apie tai Klientą Sutarties 6 skyriuje numatyta tvarka.


4.2.2. Jeigu Korepetitorius nepaskambins Klientui per 5 (penkias) minutes nuo suplanuoto užsiėmimo pradžios laiko, jis privalo nedelsdamas susisiekti su Vykdytoju Sutarties 6 skyriuje numatyta tvarka.


4.2.3. Klientui manant, kad Korepetitorius pernelyg dažnai perkelia arba atšaukia užsiėmimus, jis turi teisę kreiptis į Vykdytoją su reikalavimu pakeisti Korepetitorių.


4.2.4. Užsiėmimai, neįvykę dėl Korepetitoriaus kaltės yra perkeliami sekančio pagal Užsiėmimų tvarkaraštį užsiėmimo laikui išsaugant 100% dydžio mokėjimą už jį.


4.3. Neatvykimas į užsiėmimą


4.3.1. Jeigu užsiėmimų Tvarkaraštyje suderintu metu Klientas yra nepasiekiamas, užsiėmime nedalyvauja Korepetitorius pagal galimybes per Vykdytojo įgaliotą atstovą bando su juo susisiekti. Mėginimai susisiekti (jei tam yra galimybė) Klientui vyksta 5 (penkias) minutes nuo suplanuoto užsiėmimo pradžios laiko (laiko, nurodyto užsiėmimų Tvarkaraštyje). Jeigu Klientas neprisijungia per užsiėmimui skirtą laiką, užsiėmimas pradingsta ir piniginės lėšos už jį nėra grąžinamos ar užskaitomos. Jeigu Klientas prisijungia, vėluodamas į užsiėmimą, tuomet užsiėmimas trunka trumpiau, užsiėmimui skirto laiko ribose.


4.4. Vykdytojas neatsako už tai, kad paslaugos nebuvo suteiktos dėl to, kad Klientas neturi reikiamos programinės įrangos arba jam atsirado techninės kliūtys, susijusios su internetu.5. PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS. SUTARTIES ATSISAKYMAS


5.1. Paslaugų teikimo sustabdymas Kliento iniciatyva


5.1.1. Klientas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą, užsiėmimų Tvarkaraštis nėra išsaugomas;

- Klientas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą tik baigus nors vieną iš užsiėmimų pakopų (pirmą arba dvi pirmas pakopas);

- Klientas turi pranešti Vykdytojui apie norą sustabdyti Paslaugų teikimą ne vėliau nei prieš 24 val. iki artimiausio užsiėmimo pradžios;

- Po Kliento pranešimo Klientas kartu su Vykdytoju sutaria naują užsiėmimų Tvarkaraštį.

- Pinigai nėra grąžinami Klientui, jie lieka jo balanse tol, kol bus atnaujinami užsiėmimai.


Jeigu Klientas pageidauja susigrąžinti pinigus už nepanaudotus užsiėmimus, jis turi atsisakyti Sutarties 5.3 punkte numatyta tvarka.5.1.2. Jeigu nuo ankstesnio užsiėmimų sustabdymo dienos dar nepraėjo 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, Klientas gali sustabdyt užsiėmimus, neišsaugodamas užsiėmimų Tvarkaraščio, įspėjęs apie tai Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas iki kito užsiėmimo pradžios. Šiuo atveju pinigai nėra grąžinami Klientui, jie lieka jo balanse tol, kol bus atnaujinami užsiėmimai.

Atnaujinant užsiėmimus Klientas ir Vykdytojas suderina naująjį užsiėmimų Tvarkaraštį.


Jeigu Klientas pageidauja susigrąžinti pinigus už nepanaudotus užsiėmimus, jis turi atsisakyti Sutarties 5.3 punkte numatyta tvarka.


5.1.3. Klientas turi teisę sustabdyti užsiėmimus, Vykdytojui Sutarties 2.7 p. numatyta tvarka pakeitus Korepetitorių. Šiuo atveju pinigai lieka Kliento balanse tol, kol bus atnaujinami užsiėmimai galės vykti pas buvusį korepetitorių.


5.2. Paslaugų teikimo sustabdymas Vykdytojo iniciatyva


5.2.1. Vykdytojas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą savo iniciatyva Naujųjų Metų, Kalėdų ir kitokių švenčių dienomis, iš anksto įspėjęs apie tai Klientą elektroniniu pranešimu, siunčiamu Sutarties 6 punkte numatyta tvarka.


5.3. Sutarties atsisakymas Kliento iniciatyva


5.3.1. Klientas turi teisę vienašališkai atsisakyti Sutarties anksčiau termino (nesunaudojus Paslaugų paketo) Sutarties 6 punkte numatyta tvarka įspėjęs apie tai Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas iki kito užsiėmimo laiko.

5.3.2. Klientas turi teisę pareikalauti pinigų grąžinimo už nepanaudotus užsiėmimus Sutarties atsisakymo atveju, tik jeigu nuo Paslaugos vykdymo pradžios (pirmo kurso užsiėmimo pradžios datos) nepraėjo daugiau nei mėnuo (30 kalendorinių dienų).

5.3.3. Klientui atsisakius Sutarties vėliau nei praėjus vienam mėnesiui (30 kalendorinių dienų) nuo Paslaugos teikimo pradžios (pirmo kurso užsiėmimo pradžios datos), Klientas neturi teisės į apmokėtos Paslaugos vertės grąžinimą.

5.3.5. Nepanaudota Paslaugos vertė grąžinama paejus daugiau nei vienam mėnesiui (30 kalendorinių dienų) nuo Paslaugos teikimo pradžios (pirmo kurso užsiėmimo datos) tik tuo atveju, jeigu Paslaugos tiekėjas neturi galimybių įvykdyti Paslaugos apmokėjimu patvirtintą sutarimą (tinkamas Klientui Paslaugos teikimo tvarkaraštis, sutartas Paslaugos teikimo Korepetitorius ir kt. susitarimai). Šiuo atveju Klientui grąžinama suma - nepanaudotų užsiėmimų vertė su nuolaida (jei apmokėjimas buvo įvykdytas pagal galiojančias nuolaidas).


5.4. Išankstinis vietos rezervavimas - avansinis mokėjimas

5.4.1. Klientas turi teisę iš anksto rezervuoti vietą norimoje Paslaugos teikimo grupėje apmokėdamas avansinį mokėjimą.

5.4.2. Avansinio mokėjimo dydis aptariamas su kiekvienu Klientu atskirai, tačiau jo dydis turi būti ne mažesnis nei 50 (penkiasdešimt) eurų.

5.4.3. Klientui apmokėjus avansinį mokėjimą Vykdytojas parenka tinkamą Klientui Paslaugos teikimo tvarkaraštį ir sutaria būsimo kontakto datą. Suėjus kontakto terminui Vykdytojas privalo susisiekti su Klientu, patvirtinti anksčiau rezervuotą tvarkaraštį bei sutarti sekančio mokėjimo būdą bei terminą.

5.4.4. Jeigu Klientas po apmokėto avansinio mokėjimo nutaria atsisakyti Paslaugos teikimo avansinis mokėjimas Klientui nėra grąžinamas.

5.4.5. Avansinis mokėjimas grąžinimas Klientui tik tuo atveju, jeigu Paslaugos tiekėjas neturi galimybių įvykdyti avansiniu mokėjimu patvirtintą sutarimą.6. PRANEŠIMŲ TEIKIMO TVARKA


6.1. Vykdytojas telefonu, registracijos metu nurodytu el. paštu arba per „Whatsapp" programėlę informuoja Klientą apie:


 • Užsiėmimų perkėlimą arba atšaukimą;

 • Užsiėmimų trukmės pasikeitimą;

 • Korepetitoriaus pakeitimą;

 • Sutarties nutraukimą;

 • Visais kitais atvejais.


6.2. Klientas informuoja Vykdytoją / Korepetitorių svetainėje nurodytu telefonu arba el. paštu, kitais telefono numeriais nurodytais Klientui siųstose laiškuose arba per "WhatsApp" programėlę apie:


 • Užsiėmimų skaičiaus padidinimą;

 • Užsiėmimų sustabdymą;

 • Visais kitais atvejais.


7. KITOS SĄLYGOS


7.1. Vykdytojas turi bendrą užsiėmimų programą visiems korepetitoriams, papildomai Korepetitorius tiesiogiai nustato mokymo metodiką ir formatą individualiai kiekvienam Klientui. Įvykdžius šią Sutartį Vykdytojas neišduoda jokių dokumentų apie tai, kad Klientas pasiekė tam tikrą matematikos žinių lygį, tačiau išduoda pažymėjimą apie sėkmingai baigtą "Dėmesys ir atmintis" kursą.


7.2. Už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako pagal šios Sutarties sąlygas ir Lietuvos Respublikos įstatymus.


7.3. Šalys nėra atsakingos už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jeigu tai yra nenugalimos jėgos aplinkybių pasekmė, o būtent: potvynio, gaisro, kitų stichinių nelaimių, karo veiksmų, valstybinės valdžios institucijų nutarimų ir sprendimų arba kitų analogiškų įvykių. Tinkamas nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo ir jų trukmės patvirtinimas Šalims yra įgaliotų institucijų išduota pažyma.


7.4. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys tarp šios Sutarties Šalių ar susiję su ja, sprendžiami derybų tarp Šalių būdu. Ikiteisminis ginčo reguliavimas pretenzijų teikimo būdu yra privalomas šalims. Šalims negalint sureguliuoti iškilusių nesutarimų, ginčas yra sprendžiamas teisme pagal Vykdytojo buvimo vieta, taikytina teisė yra ginčą nagrinėjančio teismo šalies teisė.

8. Bendrosios nuostatos

8.1. Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Virtualios mokyklos ir Jūsų (toliau – Naudotojas) dėl naudojimosi Svetaine, o taip pat ir taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Naudotojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Naudotojus, neatlikusius registracijos procedūros, (toliau bendrai vadinama Taisyklėmis).

8.2. Šiose Taisyklėse:

8.2.1. „naudojimasis Svetaine" reiškia visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Naudotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojantis interneto naršykle (Internet Explorer, Firefox, Opera ir kt.);
8.2.2. „Paslaugos" – reiškia visų ir bet kokių Naudotojo veiksmų atlikimą, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę.

8.4. Naudotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Naudotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.


9. Naudotojų registracija ir asmens duomenų apsauga

9.1. Išskyrus 8.2. punkte numatytą atvejį, naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus Svetainėje esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti", tuomet pasirinkus nuorodą „Registruotis" ir įvedus elektroninio pašto adresą bei kontaktinį telefono numerį.

9.2. Naudotojas, atlikdamas registraciją ir pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog:

 • 9.2.1. įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetaine Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

 • 9.2.2. pateikti Duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Naudotojas, keisdamas ar pildydamas Duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus Duomenis. Bendrovė vykdys savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, kad Naudotojo pateikti Duomenys yra išsamūs ir teisingi. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų Duomenų pateikimo, tenka Naudotojui;

 • 9.2.3. pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, nedelsdamas praneš apie pasikeitusius duomenis;

 • 9.2.4. yra veiksnus fizinis asmuo (arba yra gavęs tėvų ar globėjų sutikimą) ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • 9.2.5. sutinka, kad Bendrovė tvarkytų bet kokius jo pateiktus asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas atskiras Naudotojo sutikimas), statistikos bei kitais tikslais. Pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka nurodyti Bendrovės privatumo politikoje, pateikiamoje žemiau. Bendrovės privatumo politika yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.

9.3. Naudotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Naudotojui Virtuali mokykla turi teisę nedelsdama ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Paslaugomis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Naudotojas padarė ar galėjo padaryti žalos Virtualiai mokyklai ir (ar) tretiesiems asmenims, ir (ar) viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Naudotoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.

9.4. Naudotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis siekdami naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojus Naudotojo Duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojus Naudotojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Naudotojui.

9.5. Naudotojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, kad tik jis pats, o ne Virtuali mokykla, atsako už Duomenų, reikalingų Naudotojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudotis Paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.

9.6. Nuostatos, nustatančios asmens duomenų apsaugą, yra įtvirtintos privatumo politikoje, pateikiamoje žemiau. Naudotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su privatumo politikos nuostatomis.


MB SMARTWILL (reg. kodas 306573586)

+37060327929
service.smartwill@gmail.com
Darbo laikas:
Darbo dienomis: 10:00 - 20:00
Savaitgaliais: 10:00 - 14:00
Paslaugų sutartis
Privatumo politika

Copyright © 2017-2021 Smartwill